Видео


Ahmed Cavad.SUSMARAM.flv,,Men bir Turan yolcusuyam,, senedli filminden..... Clips by Rovshan Nicat


Просмотров: 26159
Добавлено:
Длительность: 3:8
Комментарии: 44

Тэги для этого Видео:Найти больше видео в категории: "24"
Видео загрузил:
Показать больше видео, загруженных


Комментарии:

Автор Urungu ŞAD ( назад)
seyirlikte ses yok bilginiz olsun millet!!!

Автор Joconda90 ( назад)
Əhməd Cavad sonda Türk evladıyam yazıb. Nə haqla onu dəyişiblər? Yoxsa Türk
sözü bunları narahat edir?!

Автор İmran Qulıyev ( назад)
bedbext milletim turk oldugun bilmir helede......:-(

Автор Sara Altayli ( назад)
ŞERI ƏZBƏRLƏ VƏ KAĞIZI CIR , YOX ET ❗((((((
1936 cı il idi .Xalqımın tarixinə qanla yazılmış illər ...
Bütün millətçilərin ,din adamlarının , Türkçü lərin , Turançıların , Vətən
sevərlərin ruslar tərəfindən tək - tək güllələndiyi ,ailələrinin sürgün
edildiyi qanlı illər....
1936 -ci ildə istiqlal marşımızın müəllifi Ə.Cavad öz müəllim dostundan 1
şey xahiş edir .Ona deyir ki, ,, SƏNƏ BİR KAĞIZ VERƏCƏYƏM. ORDA YAZILANLARI
ƏZBƏRLƏ VƏ KAĞIZI CIR ,YOX ET ❗,, Dostu onun dediyinə əməl edir.
❌Bundan 1 il sonra 1937 -ci ildə ✔ Ə. CAVAD ✔ HÜSEYN CAVİD ✔ MIKAYIL MÜŞFİQ
eyni maşına basılaraq həbs olunur .20 dəqiqəlik bir ,, məhkəməylə,,
güllələnirlər (((
Dostu isə həmin şeri yaddaşında saxlayır ..... ta ki ölüm döşəyin də 1988
-ci ildə öz oğluna deyənə qədər .......
Həmin şeir ƏHMƏD CAVADIN ,, SUSMARAM,, ŞERİDİR,, 💙💖💚

https://youtu.be/bV6ODCCe-0c
ALLAH BÜTÜN ŞƏHİDLƏRİMİZƏ RƏHMƏT ELƏSİN ...1937-Cİ RUS REPRESIYASINA QURBAN
GETMİŞ OĞUL VƏ QIZLARIMIZA DA

🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷


Автор korayozturk82 ( назад)
Aşağıda bir arkadaş Azerbaycan'ın Türk toprağı olmadığını, Türkler'den
başka "Taliş, Tat, Lezgi, Avar vb." halkların da yaşadığını vurgulamak
istemiş... Hatta Türkiye'de de yalnız Türkler'in yaşamadığını misal
göstererek maksatlı olarak Türkiye'nin yarısının Kürt olduğunu bile
yazabilmiş...
Birincisi Türkiye'nin yarısının Kürt olduğunu nerden çıkarmış, gelip saymış
mı??? Türkiye nüfusunun kabaca 4'te 3'ü gerçekten Türk kökenlidir. (Bunun
çoğunluğu , Selçuklu-İlhanlı-Osmanlı- beri yerlisidir. Azlığı ise son
100-150 yılda Balkanlar'dan, Kırım'dan, Nogay'dan, Irak'tan,
Azerbaycan'dan gelme Türklerdir.) Ancak Türk olmayan 4'te 1'lik
unsurun çoğunluğu Kürtlerdir. Gerisi Zaza, Arap, Laz, Gürcü, Çerkez, Çeçen,
Boşnak, Arnavut vs. dir.
İkinci olarak, Azerbaycan'da Türk harici halkların toplam Azerbaycan
nüfusuna nispeti ne kadardır? Yüzde kaçtır? Gene yarısı mı diyeceksin,
ortak çıkmak için.
Üçüncüsü, bir ülkede nüfusça çokluk kimdeyse, o ülkeye kim daha çok
medeniyetini, dilini, kimliğini vurmuşsa; yönetmişse kaderini çizmişse o
ülke o milletle anılır...Daha eskiliğin bir hükmü kalmaz. Azerbaycan'ın
tamamına yayılıp, nüfusça çokluk olan, dilini veren, devletini kuran Türkse
Azerbaycan elbet Türktür. Arabistan nasıl Arap ise...
Bu tür yorum yazanlar milliyetçi olmayabilir, belki ümmetçidir belki
komünisttir. Olabilir, herkesin kendi fikri, hayatı tarzı. Ama yanlış
bilgiler vermek, saptırmak da olabilmez...

Автор Flora Karimova ( назад)
Susmaram!

Автор huseynova ( назад)
Osman bozqurd ve Zamin xelilov siz bilirsiniz Ehmed Cavad bu veten üçün
ölüb. Siz veteni üçün ölen bir şairin seirine irad tutacaq insanlar
deyilsiniz mence. "Azeri" sözünden daha vacib muzakire meseleleri var indi
Azerbaycan üçün. Bütün derdleri bitende bu olkenin onda bunları danisa
bilerik. 

Автор huseynova ( назад)
Dünyanın en menali şeiridir belke de...Boyuk Ehmed Cavad.. inşaallah
cennetden dua et veten üçün.! 

Автор Kafkazya Türkü bozkurt ( назад)
gozel idi ama AZERI ovladiyam derken zibilledi

Автор Leman Shikhaliyeva ( назад)
ALLAh rehmet elesin ona ve onun kimi Veten ovladlarina !!!!

Автор sevinc Akgn ( назад)
Turk evladiyam yasasin AZERBAYCAN.senin dostun yalniz allahdi Allah
yardimcin olsun AZERBAYCAN..

Автор Broken wing Eagle ( назад)
Soranlara men bu yurdun Anlatayim nesiyem. Men ceynenen bir olkenin haqq
bagiran sesiyem... Ehmed Cavad

Автор Anar Mamedov ( назад)
Kim ne deyir desin Men Azerbaycanliyam! Var Olsun Azerbaycan adi ele hemise
Azerbaycaq qalacaqdir!

Автор OdƏr Zeynal ( назад)
Bəzi mənbələrdə azəri ovladıyam yox TÜRK ovladıyam deyə gedir 

Автор ALLAHINQULU TURK ( назад)
La Ilahe Illellah! Tanri Turke yar olsun, Turan eller var olsun!

Автор Muslim ibn Zahid ( назад)
Ну Скажи что ты не армянин?.у тебя все твои лазанья в Ютубе с армянами
связанно!

Автор Бакинская Музыка ( назад)
По-моему, адекватным нельзя назвать человека, который определяет
национальность человека, не зная даже с кем он говорит. Как и его доводы,
кстати.

Автор Muslim ibn Zahid ( назад)
Уважаемый Чингиз. Знаю к какой национальности вы принадлежите.Все эти
доводы о том что на кавказе Тюрки появились лишь в 20 веке просто абсурдным
и не достойны высказыванию человека считающего себя адекватным. Посоветую
вам прочитать Историю Хазарского когоната .Которое охватывало весь кавказ
от каспия до Крымского полуострова Украины о значительную часть россии с 7
по 10 век.И Думаю Спорить что хазары Это Тюрки Вы не станете

Автор Samandar Agayev ( назад)
Doğru deyirsən, Əhməd Cavadın şeirində AZƏRİ sozünü istifadə etməsinə şübhə
ilə yanaşdim, onun ücün sənin fikrini dəstəkləyirəm

Автор мир всем ( назад)
1-скиф тайфалары.ерамыздан эввел 5-6 эсрлер.2-хунлар-эрамызын
эввели.булагралар-4 эср.хазарлар-6 эср,савирлер-5 эср,огузлар-8-9
эсрлер.антропологияя баханда.ушагларын чоху хемише аналарына охшайыр.даже
уруса эвленен азербайджанлынын ушаглары гарышыг ве я чох вахт руса
охшайыр.то есть аналарына.чох пример вар.миллетлер гарышыб.эгер буралда
эксериййет фарсдилли ве кавказдилли олсайды,онда бизТЮРК дилинде
данышмаздыг.ираны да тутуб бабаларымыз.амма иранда фарс эле фарсдыр

Автор Бакинская Музыка ( назад)
Мян демядим ки бурда кыпчак, йа да огуз тайфалы олмайыб. Олуб, амма
азербайджанлыларын яксяриййятинин бу тайфала аидиййяти йохдур.
Антрополгияйя бахмаг лазымдыр, генетикая..

Автор мир всем ( назад)
дуз демирсен.сен оху тарихимизи,сонра беле созлер яз.Азербайджанда та
скифлержен бюашлаяраг турк миллетлери
олуб.гуннлар.булгарлар.хазарлар.гыпчаглар,огузлар.савирлер ве
башгалары.айыбдыр.тарихи бил.сонра даныш. 

Автор Бакинская Музыка ( назад)
Яхши шеирди, амма тарихи бахымындан ялана охшайир. "Тюрк" адлы миллят илк
дяфя 1918-джи илдя дюньйяя гялди, ондан габаг Азербайджанда ня тюрк ня дя
ки огуз халгы миллийяти йох иди. 1918-дя Тюрк ордусу Азербадйжаны ишгал
етмишди, мусаватчилар ися пантюркизм идеологиясыны хяйята кечирирди..
Тарихи сахталаштырмаг лазым дейил, язялдян Азербайджанда гафгаздилли,
ирандилли тайфалар мяскюнлашмышды. Сонра ися бир нечя огуз тайфалар кечдю,
амма хеч вахт бурада яшяйан халглар озляриня тюрк демяйибляр. 

Автор Əhməd Sadıxov ( назад)
Mən bildiyim qədəri ilə də sonuncu bəndin ilk sətrində Mən Azəriyəm yox,
Mən Türk övladıyam olmalıdır. Mən Türk övladıyam, dərin ağlım, zəkam var,
Ne vaxtacan çiynimizdə gəzəcəkdir yağılar? Nə qədər ki, hakimlik var,
məhkumluq var, mən varam, Zülmə qarşı isyankaram, əzilsəm də susmaram! 

Автор tural421 ( назад)
2:32 Əhməd Cavadın həyat yoldaşı Şükrüiyyə xanım. 2:40 Əhməd Cavadın oğlu
Yılmaz Qürür duyuruq! Əməyə hörmət!

Автор Cpt. Memo ( назад)
@Ramin Talish sayısı 100.000'i (lenkeran) geçmiyor. Aç bak internette
dolaşan istatistiklere. Yaxşi Azerbaycan'ın ekseriyeti Oğuz-Türk
soyundandır, bunlar (Öz)Türkçe danışır. Bu demek değildir ki diğer
milletlere yer yoktur lakin o topraklar kan ile alındı kan ile anca verilir
Türkiye için geçerli olduğu gibi.

Автор Imran Isaak ( назад)
Baxin numune goturun nece oglanlarimiz olub ve yene de var.SUSMAYIN
DIKTATORA QARSI AXI BIZ KOLE DEYILIK!!!!!!!!!!

Автор Selim Quluzade ( назад)
ela....intanasiya fulll

Автор Araz Davud ( назад)
@Ramin548 Azer ovladiyam deyir Azeri yox 

Автор Imran Isaak (391 год назад)
Esq olsun Ehmed Cavada o susmadi kisi kimi yasadi,kisi kimi de serefle
oldu.Amma biz hele susuruq bize zulm edenlere qarsi :(

Автор 5055444242 ( назад)
bırakın tartışmayı. birisi bana fondaki müziğin kime ait olduğunu söyleye
bilir mi?? güzelmiş

Автор Rasim Rzayev ( назад)
@eminmahmudov85 savadli insan deyesen savadin dasir axi?senin neyese
etirazin var?belke Azerbaycan tek turklerden var olub?senin babalarin
buralara ayag basmayanda menim babalarim bu torpaglarda yasayirdilar ve hal
hazirdada yasayir.GET SAVADIVI BASQA YERDE GOSTER SAVADLI!!! 

Автор Rasim Rzayev ( назад)
@eminmahmudov85 de bizde nilek ay savadli insan.gavabivi gozleyirem 

Автор Zamin Xalilov ( назад)
@Aze041 yaxsi Azerbaycandan evvel bu insanlarin milleti ne idi.meqsedim
boluculuk aparmaq deyil,amma azeri,azerbaycanli millet yoxdu.ayri-ayriliqda
vetenimizde 10 dan cox millet var,az-cox.umumilikde Azerbaycanli deyirik. 

Автор Zamin Xalilov ( назад)
@1XALILZADE Cox saq ol qardas.amma bu sheri yazan bizim turkcemizde yazim
,milletinde qeyd edib Turk ovladiyam deyerek.sonradan deyishmek basa
dusulmur.onsuzda bizim ozumuzu derk etmeyimiz milletin
ruslasmaqdan,farslasmaqdan uzaqlasmasi coxlarina serf etmir.azeri sozun
mecbur yapisdirirlar bize!insallah kimliyimize donerik!

Автор Rasim Rzayev ( назад)
@Ramin548 Qaldiki Qrdasim seir deki sozun deyisdirilmesine duz deyirsen
seiri oriqinal veziyyetde yasatmag lazimdi. oxuduguva gore twk.yeni umid
edirem oxuyasan.sualin olsa yaz!!!

Автор Rasim Rzayev ( назад)
@Ramin548 Azerbaycanda yalniz turkler yasamir!!!Azerbaycani Azerbaycan
eleyen Burda yasayan milletlerdi.mesel getirirem
TALISH.TAT.LEZGI.UDIN.AVAR.VE ,S meger turkiyede yasayanlar
turkduler?yoxxxxxxxx demek olar ki yarisi ele kurdlerdi.meger qarabagda
sehid olanlar turklerdi?orada Talish ,lezgi ,avar yox idi?bilmediyin seyler
danisma.Bu torpag turk torpagi deyil.Talishlar hele turklerden qat qat
evveler bu torpaglarda yasayirla.ona misal o biri milletleride mesel
getirmek olar.

Автор Zamin Xalilov ( назад)
@RovshanNicat1 Ne vaxtacan cörek üçün girek her alçak dona? Men Türk
övladıyam, derin aklım, zekam var, Ne vaxtacan çiynimizde gezecekdir
yağılar? Ne qeder ki, hakimlik var, mahkumluk var, men varam, Zülme garşı
isyankaram ezilsem de susmaram ! 1937 P.S. Ser sairin ölümünden 68 il sonra
tapilib.Qardaşkimin sene verdiyi onemli deyil onemli olan bize duşmen
olanlarin bunu deyishmesidir.Azeri deyilen birşey yox!!

Автор Rovshan Nicat ( назад)
@Ramin548 Qardashim, bu sheri bize Ahmad cavadin nevesi verib. originalda
nece idise ele de verdik. filme baxin orda her shey aydin olar mence... 

Автор Zamin Xalilov ( назад)
azeri ovladiyam ne idi orda)))) azeri adlanan millet yoxdu ey
insanlar!Azerbaycan adindan evvel kim idik?Turk ovladiyiq.deyisibler o
hisseni!!!!!Turk dusmenlerinin meqsedli addimlaridi bunlar,canlarinda Turk
imperiya qorxusu var!!!

Автор samy baby ( назад)
Böyük AHMAD CAVAD

Автор Rovshan Nicat ( назад)
Men Ahmed Cavadin eqidesine heyranam.. Kash butun insanlar bu eqide ile
yashayaydilar...... 

Вставка видео:

URL 
Ссылка 

Поиск Видео

Top Видео

Top 100 >>>

Видео

Seo анализ сайта